Kontakt

kontakt konvektory

Balkony-systémy, s.r.o.
Kutnohorská 37
10900 Praha 10

IČ 037 22 651
DIČ CZ03722651

číslo účtu: ČSOB,a.s.

  • USD 279236730/0300
  • CZK 279286009/0300

Karel Hart, cenové nabídky, obchod
info@balkony.cz

karelhart@balkony.cz
tel. 602 151 220

Hana Janouškovcová, příjem objednávek
hana.janouskovcova@balkony.cz

tel. 777 151 211

Informace o zpracování osobních údajů

1) Zpracování osobních údajů
V souvislosti s využitím služeb poskytovaných společností Fan-coil, s.r.o., identifikační číslo: 29120047, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost Fan-coil,, s.r.o. v postavení správce.

2) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?
V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb nabízených společností Fan-coil,s.r.o., tedy k uzavírání příslušných smluv. Zejména se tak jedná o vaše identifikační a kontaktní údaje, jimiž jsou například vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, identifikační údaje vydané státem (například rodné číslo) apod.
Dále pak mohou být zpracovávány i další osobní údaje, k jejichž zpracování poskytnete společnosti Fan-coil, s.r.o. souhlas. Tyto osobní údaje jsou poté blíže vymezeny v tomto souhlasu.

3) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje jsou zejména zpracovávány za účelem poskytování služeb, které společnost Fan-coil, s.r.o. nabízí, případně za účely evidenčními a statistickými.

4) Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování. V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování služeb společností Fan-coil,, s.r.o., tedy zejména k uzavírání smluv se společností Fan-coil, s.r.o. či zprostředkování uzavření těchto smluv ze strany Fan-coil, s.r.o., jejich správě, obhospodařování a plnění, případně k jednání o těchto smlouvách.
Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů, např. právní předpisy upravující daňové povinnosti.
Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti Fan-coil, s.r.o. Na základě tohoto důvodu se společnost Fan-coil, s.r.o. například na vás může obracet s reklamními a jinými sděleními, které jsou v přímé souvislosti s již dříve uzavřenou smlouvou apod.
Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti Fan-coil, s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například za účely marketingovými a reklamními, a to i tehdy, pokud tyto nesouvisí s původně uzavíranou smlouvou.

5) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti Fan-coil, s.r.o.

6) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu.

7) Komu jsou osobní údaje předávány?
Vaše osobní údaje společnost Fan-coil, s.r.o. předává pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údaje jako společnost Fan-coil, s.r.o. Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, které v rámci své činnosti společnost Fan-coil, s.r.o. zastupuje, případně obchodním zástupcům, jejichž prostřednictvím společnost Fan-coil, s.r.o. vykonává svou činnost.

8) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Fan-coil, s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup
Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Fan-coil, s.r.o. zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost Fan-coil, s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu
V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Fan-coil, s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz
V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Fan-coil, s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebodomníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností Fan-coil, s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Fan-coil, s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Fan-coil, s.r.o. omezit, pokud:
popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Fan-coil, s.r.o. stejně poskytli),
vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Fan-coil, s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost
Máte právo získat od společnosti Fan-coil, s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Fan-coil, s.r.o. Osobní údaje poté společnost Fan-coil, s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost Fan-coil, s.r.o., na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

g) Právo podat stížnost
Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů
Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@fan-coils.com
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je Fan-coil, s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.